Biodiverzitet i gustina naselja gljiva u NP Tara i mogućnosti valorizacije

Od 2001. do 2004. smo istražili gljive NP Tara i pronašli preko 450 vrsta makromiceta.

Elaboratom smo predložili da se umesto sakupljanja gljiva pristupi ekstenzivnom gajenju.

U maju 2004. godine smo obavili nasađivanje autohtonih vrsta gljiva na panjevima koji su nastali kao rezultat sanitarne seče. U jesen iste godine smo
dobili prvi rod čime smo dokazali isplativost ekstenzivnog gajenja.